the holes they touch

performance / 2020

  • photos by Ujin Matsuo(1-3)

    https://vimeo.com/395174420

  • performers at the premere:
    Kenta Masukawa, Takuro Matsumoto, Taiga Shibata, Marina Sugawara, Shino Nozaki, Gaku Kurokawa