"MIEWOKIRU" for Iron Sheets

performance / 2019

  • photos by Hirotsugu Horii (1), Takuya Oshima (2~7), courtesy of Kyoto City University of Arts

  • CAST:
    Gaku Kurokawa, Maha Hirata, Miki Murakami, Muku Kobayashi, Nobuto Okawahara, Yoshiya Yoshimitsu, Yu Okadome, Rei Washio, Saya Kusui, Shota Matsui, Takuya Iwamura

  • https://vimeo.com/383745034